วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

00:03:36 VTR แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SCT NSTRU