วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

00:19:12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
00:08:34 แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี